Example image of eyePlorer eyePlorer-Ergebnisse für 'Han (Japan)': Daimyō Lehnswesen Shōgun Koku Ashikaga (Familie) Hokkaidō Tokugawa Ieyasu Hatamoto Tenryō Tokugawa Burgstadt der Edozeit Hansatsu Toyotomi Hideyoshi Meiji-Restauration Präfekturen Japans Geschichte der Ryūkyū-Inseln Provinzen Japans Muromachi-Zeit Edo-Zeit Provinz Satsuma Samurai Shimazu Meiji-Zeit Provinz Mikawa Edo Satsuma (Han) Liste der Han Hotta (Klan) Hotta Masanobu (1632–1680) Kobayashi Masami Matsudaira Sadanobu Mitogaku Serizawa Kamo Shimazu Nariakira Tanomura Chikuden Tokugawa Iemochi Tokugawa Yoshimune Wakamatsu Shizuko Abe Masanori Egoku Dōmyō Hiroshima-jō Honda Tadakatsu Inoue Kowashi Kawahigashi Hekigotō Kuroda Nagamichi Nabeshima Naotsugu Niimi Nishiki Tokugawa Tsunayoshi Ōyama Iwao 1871
Disclaimer