Example image of eyePlorer eyePlorer-Ergebnisse für 'Plain Old Java Object': Java (Programmiersprache) Martin Fowler Annotation (Programmierung) Schnittstelle (objektorientierte Programmierung) KISS-Prinzip Hibernate (Framework) Java Data Objects Datenkapselung (Programmierung) Kopplung (Softwareentwicklung) Spring (Framework) Enterprise JavaBeans Annotation (Java) Prevayler JBoss Seam XFire (Framework) JAX-WS BIRT Pojo JDeveloper
Disclaimer